2017 Senate Voting Record

SenatorDistrictCountySB 269SB 631SB 268SB 422SB 573SB 790HB 626HB 781HB 1463
Astle, John C.30Anne ArundelYYYYYYYYY
Bates, Gail H.9Carroll and HowardYYYNYYYYY
Benson, Joanne C.24Prince George'sYYYYYYYYY
Brochin, James42BaltimoreYYYYYYYYY
Cassilly, Robert34HarfordYYYNYYYYY
Conway, Joan Carter43Baltimore CityYYYYYY--YY
Currie, Ulysses25Prince George'sYYYYYYYYY
DeGrange, James E., Sr.32Anne ArundelYYYYYYYYY
Eckardt, Adelaide C.37Caroline, Dorchester, Talbot, and WicomicoYYYNYYYYY
Edwards, George C.1Garrett, Allegany, and WashingtonYYYNYYYYY
Feldman, Brian J.15MontgomeryYYYYYYYYY
Ferguson, Bill46Baltimore CityYYYYYYYYY
Guzzone, Guy13HowardYYYYYYYYY
Hershey, Stephen S., Jr.36Kent, Queen Anne's, Cecil, and CarolineYYYNYYYYY
Hough, Michael J.4Frederick and CarrollYYYNYYYYY
Jennings, J. B.7Baltimore and HarfordYYYN--YYYY
Kagan, Cheryl C.17MontgomeryYYYYYYYYY
Kasemeyer, Edward J.12Baltimore and HowardYYYYYYYYY
Kelley, Delores G.10BaltimoreYYYYYYYYY
King, Nancy J.39MontgomeryYYYYYYYYY
Klausmeier, Katherine8Baltimore--YYYYYYYY
Lee, Susan C.16MontgomeryYYYYYYYYY
Madaleno, Richard S., Jr.18MontgomeryYYYYYYYYY
Manno, Roger19MontgomeryYYYYYYYYY
Mathias, James N., Jr.38Somerset, Worcester, and WicomicoYYYYYYYYY
McFadden, Nathaniel J.45Baltimore CityYYYYYYYYY
Middleton, Thomas M.28CharlesYYYYYYYYY
Miller, Thomas V. Mike, Jr.27Prince George's, Charles and CalvertYYYYYYYYY
Muse, C. Anthony26Prince George'sYYYYYYYYY
Nathan-Pulliam, Shirley44Baltimore City and BaltimoreYYYYYYYYY
Norman, Wayne35Harford and CecilYYYNYY--YY
Oaks, Nathaniel T.41Baltimore CityYYYYYYYYY
Peters, Douglas J. J.23Prince George'sYYYYYYYYY
Pinsky, Paul G.22Prince George'sYYYYYYYYY
Ramirez, Victor R.47Prince George'sYYYYYYYYY
Ready, Justin5CarrollYYYNYYYYY
Reilly, Edward R.33Anne ArundelYYYNYYYYY
Robinson, Barbara40Baltimore CityYYYYYYYYY
Rosapepe, Jim21Prince George's and Anne ArundelYYYYYYYYY
Salling, Johnny Ray6BaltimoreYYYNY--YYY
Serafini, Andrew A.2WashingtonYYYNYYYYY
Simonaire, Bryan W.31Anne ArundelYYYYYYYYY
Smith, William C., Jr.20MontgomeryYYYYYYYYY
Waugh, Steve29Calvert and St. Mary'sYYYYYYYYY
Young, Ronald N.3FrederickYYYYYYYYY
Zirkin, Bobby A.11BaltimoreYYYYYYYYY
Zucker, Craig J.14MontgomeryYYYYYYYYY

Y – Yay
N- Nay
NV- Not Voting
—  Absent

Bill Key:

Bill: SB 269Emergency Veterinary Care – Immunity From Liability

Bill: SB 631–  Animal Abuse Emergency Compensation Fund

Bill: SB 268Cownose Ray Fishery Management Plan and Moratorium on Contests

Bill: SB 422Keep Antibiotics Effective Act of 2017

Bill: SB 573Regulation of Animals – Kennel Licenses

Bill: SB 790Criminal Law – Animal Cruelty – Applicability